Voorwaarden

Artikel 1:

De vermelde verhuurprijzen zijn totaalprijzen inclusief levering binnen een omgeving van 25km rond Moerbeke-Waas. Voor leveringen buiten deze gratis zone vragen wij een vergoeding van €0.25 per afgelegde kilometer. Naar gelang de lopende acties kan de parameter van 25km aangepast worden.

Artikel 2:

Minderjarigen kunnen geen huurovereenkomst aangaan. Wil deze persoon toch iets huren, dan zal dat altijd met een schriftelijke toestemming, of onder begeleiding van een ouder of voogd moeten gebeuren. In deze gevallen is de ouder/voogd persoonlijk aansprakelijk voor alle schade die ten laste van de huurder in rekening worden gebracht.

Artikel 3:

Afhankelijk van het gehuurde toestel/product dient de huurder/organisator er zich steeds van te vergewissen dat de elektriciteitsvoorzieningen voldoen aan de wettelijke normen en geschikt zijn voor het gehuurde product. Alle schade, voortvloeiend uit elektriciteitspannes, overbelasting van het net, ... is dan ook ten laste van de huurder.

Artikel 4:

De verzekering van het gehuurde materiaal tegen diefstal of breuk is ten laste EN op eigen initiatief van de huurder/organisator. Doorverhuren aan derden is dan ook niet toegelaten.

Artikel 5:

Betaling kan steeds contact afgerekend worden bij levering of plaatsing van het gehuurde materiaal. U kan ook steeds betaling via overschrijven na het ontvangen van onze factuur. Deze moet dan ook uiterst binnen de 30 dagen voldaan worden. In geval van niet-betaling op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest aangerekend van 1% per maand. In geval van wanbetaling is teens van rechtswege en zonder in gebrekestelling een forfaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag en met een minimum van €50.00 terwijl wordt het dossier overgedragen naar ons advocatenkantoor Godfried De Smedt te lokeren. Vanaf dat moment rekenen wij ook een vaste administatiekost van €50 aan.

Artikel 6:

Opmerkingen, klachten of andere zaken waar U het niet mee eens bent, moet u dan ook meteen melden aan ons binnen de 5 werkdagen bij aangetekend schrijven aan Verhuur De Bruyne. Zo kunnen we het nodige doen om dit zo snel mogelijk op te lossen en u alsnog een goede afloop kent van uw feest.

Artikel 7:

Op deze overeenkomst is enkel het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

Artikel 8:

Verhuur De Bruyne probeert steeds het gehuurde materiaal te leveren op het afgesproken tijdstip, er zijn hierop geen vervaltermijnen. Bij vertraging heeft de klant geen recht op een eventuele schadevergoeding.

artikel 9:

onze materialen worden door ons geleverd en geplaatst, deze mogen dan ook niet meer verplaatst worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Verhuur De Bruyne.

artikel 10:

Onze toestellen worden met zorg geleverd en geplaatst, wij vragen dan ook met aandrang om deze te behandelen als een goede huisvader. Kinderen boven 12 jaar, huisdieren, voedingswaren en andere ... worden niet toegelaten op onze springkastelen. Als blijkt dat er schade of reinigingswerken nodig zijn, zal deze kost ook integraal naar de huurder gaan.

artikel 11:

Bij het ondertekenen van onze verhuurovereenkomst gaat u volledig akkoord met deze verhuurvoorwaarden.